REJESTRACJA NA XII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ PRAWA MORSKIEGO

 1. Rejestracja trwa do 12 kwietnia 2024 roku.
 2. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 4. W przypadku braku udziału uczestnika w konferencji bez podania przyczyny organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami poniesionymi w związku ze zgłoszonym udziałem.
 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji pt.: „XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej”.
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało niezapisaniem danej osoby jako uczestnika ww. konferencji.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt.3.
 9. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 10. Na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
  • a. prawo dostępu do treści swoich danych, b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.