PANEL MŁODYCH NAUKOWCÓW

17 KWIETNIA 2024 R.

 

16:00-16:15 OTWARCIE PANELU
SSO dr Dominika Wetoszka – Katedra Prawa Morskiego WPiA UG
Ewa Romańska – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

16:15-16:30 Kodeks MASS jako projekt kompleksowej regulacji zagadnień związanych z żeglugą bezzałogową
mgr Filip Walczak, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

16:30-16:45 Skończył się już żagli wiek…? – Technologie niskoemisyjnego napędu w perspektywie polityki klimatycznej i bezpieczeństwa żeglugi
Ryszard Przewoźniak, Uniwersytet Warszawski

16:45-17:00 Autonomiczne statki morskie – czy jesteśmy na nie gotowi?
Katarzyna Urbańska, Uniwersytet Szczeciński

17:00-17:15 Rejestr na miarę XXI wieku – czyli możliwe zmiany w rejestrze okrętowym
Szymon Chmura, Uniwersytet Gdański 

17:15-17:30 Bezpieczeństwo a budowa morskich farm wiatrowych
Damian Patrzykowski, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

17:30-17:45 Statki autonomiczne a polskie prawo morskie
Martyna Korkosz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Mateusz Zieliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

17:45-17:15   DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE PANELU

Katedra Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także absolwentów, którzy przygotowują rozprawę doktorską do udziału w konkursie na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców XII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej”, który odbędzie się 17 kwietnia 2024 roku.

Zadaniem konkursowym jest napisanie treści wystąpienia konferencyjnego o tematyce związanej z tytułem Konferencji. Abstrakt wystąpienia należy nadesłać do 24 marca 2024 r. na adres e-mail: sekretariat@prawo-morskie.pl w formacie PDF. Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu). Abstrakt powinien liczyć od 500 do 1 000 słów.

Regulamin do pobrania pod poniższym linkiem.

XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego – Panel młodych naukowców – Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu – XII OKPM

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na wystąpienie podczas konferencji pt.: „X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego”.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z konkursu na wystąpienie podczas ww. konferencji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt. 3.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PANEL MŁODYCH NAUKOWCÓW 2023

PROGRAM

15:00 – 15:05 – Otwarcie Panelu
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Kierownik Katedry Prawa Morskiego
Bartosz Olejniczak – Prezes ELSA Gdańsk

15:05 – 15:20 „Rodzaje i charakter prawny odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki”
mgr Jan Buławski, Wydział Prawa i Administracji UG

15:20 – 15:35 „(Wciąż) Tykające bomby – Art. 3 Konwencji MARPOL, a odpowiedzialność za zanieczyszczenia obszarów morskich za pomocą substancji pochodzenia militarnego”
Ryszard Przewoźniak, Wydział Prawa i Administracji UW

15:35 – 15:50 „Wpływ sztucznego światła w nocy na ekosystemy morskie”
Marta Galewska, Wydział Prawa i Administracji UG

15:50 – 16:05 „Ochrona prawna pasażera podróżującego drogą morską”
Jowita Podgórska, Wydział Prawa i Administracji UMK

16:05 – 16:20 „Konwencja HNS – korzyści, odpowiedzialność oraz potrzeba dalszego rozwoju”
Filip Krokos, Wydział Prawa i Administracji UMK

16:20 – 16:45 Dyskusja

 Zakończenie Panelu

Katedra Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także absolwentów, którzy przygotowują rozprawę doktorską do udziału w konkursie na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?”, który odbędzie się 19 kwietnia 2023 roku.

Zadaniem konkursowym jest napisanie treści wystąpienia konferencyjnego o tematyce związanej z tytułem Konferencji. Abstrakt wystąpienia należy nadesłać do 31 marca 2023 r. na adres e-mail: sekretariat@prawo-morskie.pl w formacie PDF. Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu). Abstrakt powinien liczyć od 500 do 1 000 słów.

Regulamin do pobrania pod poniższym linkiem.

XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego – Panel młodych naukowców – Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu – XI OKPM

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na wystąpienie podczas konferencji pt.: „X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego”.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z konkursu na wystąpienie podczas ww. konferencji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt. 3.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.