Wydział Prawa i Administracji UG
ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk
Sala nr 2042

12:00-12:15 OTWARCIE PANELU
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Katedra Prawa Morskiego WPiA UG
Anna Ostrowska – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

12:15-12:30 WYBRANE ASPEKTY PRAWNE OCHRONY BRZEGÓW MORSKICH W POLSCE
mgr Jan Buławski, Uniwersytet Gdański

12:30-12:45 ZASTAW, PORĘCZENIE, PROBLEMATYKA PRAWA RZECZOWEGO NA STATKU
Aleksandra Zynda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12:45-13:00 PRZYSZŁE WYZWANIA PRAWA MORSKIEGO NA PRZYKŁADZIE MORSKICH STATKÓW AUTONOMICZNYCH
Filip Krokos, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13:00-13:15 POJĘCIE WINY WŁASNEJ NIEWYBACZALNEJ, JAKO PRZESŁANKI NIEOGRANICZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA MORSKIE
Wojciech Rudnik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13:15-13:30 DZIAŁANIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ ORAZ INNYCH AGENCJI ONZ WOBEC WPŁYWU PANDEMII COVID-19 NA TRANSPORT MORSKI
mgr Filip Walczak, Uniwersytet Gdański

13:30-13:45 UBEZPIECZENIA CARGO W OBLICZU WOJNY
Marta Galewska, Uniwersytet Gdański

13:45-14:15   DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE PANELU


Katedra Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także absolwentów, którzy przygotowują rozprawę doktorską do udziału w konkursie na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców X Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego”, który odbędzie się 20 kwietnia 2022 roku.

Zadaniem konkursowym jest napisanie treści wystąpienia konferencyjnego o tematyce związanej z tytułem Konferencji. Abstrakt wystąpienia należy nadesłać do 31 marca 2022 r. na adres e-mail: sekretariat@prawo-morskie.pl w formacie PDF. Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu). Abstrakt powinien liczyć od 500 do 1 000 słów.

Regulamin do pobrania pod poniższym linkiem.

X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego – Panel młodych naukowców – Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu – X OKPM

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na wystąpienie podczas konferencji pt.: „X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego”.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z konkursu na wystąpienie podczas ww. konferencji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt. 3.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.