PANEL DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców VIII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego.

Panel dla młodych naukowców odbędzie się 10 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.

AGENDA PANELU

16:00 – 16:15 – OTWARCIE PANELU
Kinga Bazydło – Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Morskiego UG

Prowadząca: mgr Krystyna Warylewska-Kamuś – Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji UG

16:15 – 16:30 – Bezpieczny przewóz skroplonego gazu naturalnego (LNG) drogą morską – znaczenie edukacji i szkoleń marynarzy
mgr Aleksandra Koska-Legieć, Wydział Prawa i Administracji UG

16:30 – 16:45 – Zasady przewozu ładunków niebezpiecznych
mgr Jan Buławski, Wydział Prawa i Administracji UG

16:45 – 17:00 – Awaria wspólna. Krytyka instytucji
mgr Adam Buźniak, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

17:00 – 17:15 – Czy stosowane w Polsce regulacje prawne są wystarczające do ograniczenia przemytu narkotyków drogą morską?
Szymon Gońda, Wydział Prawa i Administracji UG

17:30 – 17:45 – Dochodzenie roszczeń w morskim przewozie towarów na podstawie konosamentu w przypadku rozbieżności między treścią umowy, a postanowieniami konosamentu
Pamela Kul, Wydział Prawa i Administracji, UG

ZAKOŃCZENIE PANELU


Uczestnikami Konkursu mogą być studenci i doktoranci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także absolwenci, którzy przygotowują rozprawę doktorską.

Zadaniem konkursowym jest napisanie treści wystąpienia konferencyjnego o tematyce związanej z tytułem Konferencji. Abstrakt wystąpienia należy nadesłać do 15 marca 2019 r. na adres e-mail: sekretariat@prawo-morskie.pl w formacie PDF. Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu). Abstrakt powinien liczyć od 800 do 1 000 wyrazów.

Regulamin do pobrania pod poniższym linkiem.

Regulamin Konkursu na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców – VIII OKPM

Załącznik nr 1 do Regulaminu – VIII OKPM

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na wystąpienie podczas konferencji pt.: „VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Przewóz ładunku drogą morską”.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z konkursu na wystąpienie podczas ww. konferencji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt.3.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.