21 KWIETNIA 2021 ROKU

16:00–16:15 OTWARCIE PANELU

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG
Anna Ostrowska – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

16:15–16:30 Regulacja prawna morskich statków autonomicznych a pozycja kapitana w rozumieniu Kodeksu Morskiego
Filip Krokos, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

16:30–16:45 Statki autonomiczne, czyli sztuczna inteligencja w żegludze morskiej – zagadnienia prawne
Patrycja Łukasiewicz, Uniwersytet Gdański, PwC

16:45–17:00 Morskie planowanie przestrzenne i podejście ekosystemowe w zrównoważonym rozwoju polskich portów morskich
Filip Walczak

17:00–17:15 Prawo nieszkodliwego przepływu – historia, teoria i przykłady
Wiktor Sobol, Uniwersytet Jagielloński

17:15–17:30 Zrównoważona żegluga arktyczna – obecny stan prawny oraz perspektywy rozbudowy systemu
Borys Sadowski, Uniwersytet Warszawski

17:30–17:45 Rola Polskiego Rejestru Statków S. A. w celu zapewnienia bezpiecznej zrównoważonej żeglugi
Jan Buławski, Uniwersytet Gdański

17:45–18:00 DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE PANELU

Agenda Panelu do pobrania


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców IX Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi”.

Panel dla młodych naukowców odbędzie się 21 kwietnia 2021 roku za pomocą programu Microsoft Teams.


Uczestnikami Konkursu mogą być studenci i doktoranci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także absolwenci, którzy przygotowują rozprawę doktorską.

Zadaniem konkursowym jest napisanie treści wystąpienia konferencyjnego o tematyce związanej z tytułem Konferencji. Abstrakt wystąpienia należy nadesłać do 31 marca 2021 r. na adres e-mail: sekretariat@prawo-morskie.pl w formacie PDF. Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu). Abstrakt powinien liczyć od 700 do 1 000 wyrazów.

Regulamin do pobrania pod poniższym linkiem.

IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego – Panel młodych naukowców – Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu – IX OKPM

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na wystąpienie podczas konferencji pt.: „VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Przewóz ładunku drogą morską”.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z konkursu na wystąpienie podczas ww. konferencji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt. 3.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych,
   1. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
   1. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
   1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.