STRONA GŁÓWNA

VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego poświęcona jest zagadnieniom, które mają istotne znaczenie w zakresie opracowania i stosowania w praktyce instrumentów morskiego planowania przestrzennego dla zrównoważonego zarządzania morzem, w tym przede wszystkim: zasadom morskiego planowania przestrzennego, planom zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, obowiązkom organów administracji publicznej, wzmacnianiu współpracy między sektorami w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W trakcie konferencji w układzie trzech paneli zostaną poruszone wybrane zagadnienia dotyczące prawnych, politycznych oraz społeczno-gospodarczych aspektów morskiego planowania przestrzennego, a także racjonalnego wykorzystywania przestrzeni morskiej. Tradycyjnie już celem spotkania jest stworzenie platformy do debaty o sprawach morskich oraz wymiana poglądów przez prawników i przedstawicieli świata nauki, a także przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.